xxx รูปปั้นอนุสาวรีย์ในจ.อุบลราชธานี - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow สถานที่สำคัญ arrow จ.อุบลราชธานี arrow รูปปั้นอนุสาวรีย์ในจ.อุบลราชธานี
รูปปั้นอนุสาวรีย์ในจ.อุบลราชธานี Print E-mail
14 พ.ย. 2006 11:59น.

จ.อุบลราชธาน ีมีรูปปั้นและอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นอันเป็นที่เคารพสักกระบูชาของชาวอุบลดังต่อไปนี้
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากลาง ถนนอุปราช  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ณ บริเวณลานข้างศาลหลักเมืองด้านทิศตะวันออก ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญในด้านการศาสนาและการศึกษาของจ.อุบล
- พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ บริเวณลานข้างศาลหลักเมืองด้านทิศตะวันตก เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้วางรากฐานการศาสนาและการศึกษาในจ.อุบล
-  พระประทุมวรราชสุริยวงศ์  ณ บริเวณลานข้างศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  พระประทุมวรราชสุริยวงศ์เป็นผู้นำในการสร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี   
- เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนสุขภาพจิตทุ่งศรีเมือง  สร้างขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 72 พรรษา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 139-140)User Comments

Comment by ubon on 2007-03-09 16:19:30
ศาลากลางจังหวัด ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ศาลหลักเมือง ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Please login or register to add comments

Last Updated ( 22 ก.ค. 2007 00:45น. )
Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 52 guests online