xxx วรรณกรรมพื้นบ้านแบบลายลักษณ์อักษร - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow ตำนาน/นิทาน arrow จ.อุบลราชธานี arrow วรรณกรรมพื้นบ้านแบบลายลักษณ์อักษร
วรรณกรรมพื้นบ้านแบบลายลักษณ์อักษร Print E-mail
14 พ.ย. 2006 20:11น.
วรรณกรรมพื้นบ้านแบบลายลักษณ์อักษร    สามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็น
วรรณกรรมพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธศาสนามีอิทธิพลสูงมากในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  นักปราชญ์ชาวพุทธนำเอาชีวประวัติของพระพุทธองค์ในชาติที่เป็นโพธิสัตว์มารจนาเป็นวรรณคดี  โดยจารลงในใบลานเรียกว่าหนังสือผูก  ดังตัวอย่างคำกลอนเรื่องเตมิยชาดก ที่เพียรราชมาตย์แต่ง ไว้ในหนังสือ “ประวัติย่อเจ้าอาวาสวัดวารินทราราม กาพย์กลอนต่างๆเป็นภาษาอีสานและมารศาสนา” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 150-151)
วรรณกรรมประวัติศาสตร์ ที่สำคัญที่สุดคือ เรื่อง พื้นเมืองอุบลซึ่งจารไว้ในใบลาน สำนวนอีสาน อักษรไทยน้อย (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 151-152)
วรรณกรรมนิทาน นอกจากจะให้ความบันเทิงสนุกสนานแล้วนักปราชญ์มักผูกเรื่องราวโยงไปสู่พระพุทธ ศาสนา  คือส่วนใหญ่ตัวเอกของเรื่องมักได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นพระโพธิสัตว์ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อดั้งเดิม เช่นเรื่อง ผี แถน พญานาค  วรรณกรรมนิทานที่รู้จักกันแพร่หลายก็ได้แก่ เรื่องจำปา 4 ต้น นางผมหอม สินไช ท้าวสีทน ไก่แก้ว เสียวสะวาด ขุนทึงขุนเทือง ฯลฯ ปัจจุบันยังคงใช้ภาษาอีสานแม้จะพิมพ์เป็นภาษาไทย  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 152-153)
วรรณกรรมคำสอน มีทั้งนิทาน บทสอนใจ บทผญาสุภาษิตที่สอนจริยธรรมและหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคม เช่น ธรรมดาสอนโลก ปู่สอนหลาน ฮีตสิบสองคองสิบสี่ฯลฯ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 153)
     วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ คือ วรรณกรรมประเภทบทประพันธ์ที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ  เช่น บทสูทขวัญ กาพย์เซิ้งในพิธีขอฝน คำผญาใช้เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวและนิทานตลกขบขันต่างๆ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 153-154)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 15 ธ.ค. 2006 10:31น. )
Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 74 guests online